error: invalid type conversion (need explicit conversion) 怎么破

阅读 268 次  3 条评论
大神们看看这个怎么破![708955440@chatroom_1480151205054_25.png](http://studygolang.qiniudn.com/161126/1c1efa10681debd6457596218c01b6af.png) ![708955440@chatroom_1480151212765_35.png](http://studygolang.qiniudn.com/161126/ab3172db71e572d81c85f0470f757ead.png)

3条回复

主题回复:

(您需要 登录 后才能回复 没有账号 ?)
  • 支持 Markdown 格式, **粗体**、~~删除线~~、`单行代码`
  • 支持 @ 本站用户;支持表情(输入 : 提示),见 Emoji cheat sheet