golang HTTP cookie 登陆百度

long · · 3639 次点击 · · 开始浏览    
这是一个创建于 的文章,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

``` package main //感谢帮助的朋友 //QQ29295842 欢迎大家技术交流 import ( "fmt" "io/ioutil" "net/http" "net/http/cookiejar" // "os" "net/url" "time" ) func main() { //Init jar j, _ := cookiejar.New(nil) // Create client client := &http.Client{Jar: j} // Create request req, err := http.NewRequest("GET", "http://zhanzhang.baidu.com", nil) // Fetch Request resp, err := client.Do(req) if err != nil { fmt.Println("Failure : ", err) } //开始修改缓存jar里面的值 var clist []*http.Cookie clist = append(clist, &http.Cookie{ Name: "BDUSS", Domain: ".baidu.com", Path: "/", Value: "cookie 值xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", Expires: time.Now().AddDate(1, 0, 0), }) urlX, _ := url.Parse("http://zhanzhang.baidu.com") j.SetCookies(urlX, clist) fmt.Printf("Jar cookie : %v", j.Cookies(urlX)) // Fetch Request resp, err = client.Do(req) if err != nil { fmt.Println("Failure : ", err) } // Read Response Body respBody, _ := ioutil.ReadAll(resp.Body) // Display Results fmt.Println("response Status : ", resp.Status) fmt.Println("response Headers : ", resp.Header) fmt.Println("response Body : ", string(respBody)) fmt.Printf("response Cookies :%v", resp.Cookies()) } ``` ![a1.png](https://static.studygolang.com/170901/4dc8804990d4897dccc65161c11b39d8.png)

有疑问加站长微信联系(非本文作者))

入群交流(和以上内容无关):加入Go大咖交流群,或添加微信:liuxiaoyan-s 备注:入群;或加QQ群:692541889

3639 次点击  
加入收藏 微博
1 回复  |  直到 2019-08-08 16:35:03
暂无回复
添加一条新回复 (您需要 登录 后才能回复 没有账号 ?)
  • 请尽量让自己的回复能够对别人有帮助
  • 支持 Markdown 格式, **粗体**、~~删除线~~、`单行代码`
  • 支持 @ 本站用户;支持表情(输入 : 提示),见 Emoji cheat sheet
  • 图片支持拖拽、截图粘贴等方式上传