Golang调用动态库so

1019459067 · · 20390 次点击 · · 开始浏览    
这是一个创建于 的文章,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

测试动态库 test_so.h ``` int test_so_func(int a,int b); ``` test_so.c ``` #include "test_so.h" int test_so_func(int a,int b) { return a*b; } ``` 生成so ``` gcc -shared ./test_so.c -o test_so.so ``` 复制so文件到golang项目目录 golang项目目录,建立 load_so.h ``` int do_test_so_func(int a,int b); ``` load_so.c ``` #include "load_so.h" #include <dlfcn.h> int do_test_so_func(int a,int b) { void* handle; typedef int (*FPTR)(int,int); handle = dlopen("./test_so.so", 1); FPTR fptr = (FPTR)dlsym(handle, "test_so_func"); int result = (*fptr)(a,b); return result; } ``` test.go ``` package main /* #include "load_so.h" #cgo LDFLAGS: -ldl */ import "C" import "fmt" func main() { fmt.Println("20*30=", C.do_test_so_func(20, 30)) fmt.Println("hello world") } ``` 编译运行即可。 ####以上主要参考https://studygolang.com/articles/67,感谢博主分享 但是对于新手来说,对项目配置可能存在一定困难。 下面做了如下参考,仅供新手,勿吐槽!!! ![屏幕快照 2017-09-15 11.51.37.png](https://static.studygolang.com/170915/570b45060b82862dfa053938d6e42543.png) 项目结构配置 ![屏幕快照 2017-09-15 11.52.41.png](https://static.studygolang.com/170915/4f85e598d785eb589bd28af515679fc4.png) Project GOPATH配置 ![屏幕快照 2017-09-15 11.53.03.png](https://static.studygolang.com/170915/3e122db2f13b7b1576fa0f483908ce74.png) Run/Debug Configurations配置

有疑问加站长微信联系(非本文作者))

入群交流(和以上内容无关):加入Go大咖交流群,或添加微信:liuxiaoyan-s 备注:入群;或加QQ群:692541889

20390 次点击  
加入收藏 微博
暂无回复
添加一条新回复 (您需要 登录 后才能回复 没有账号 ?)
  • 请尽量让自己的回复能够对别人有帮助
  • 支持 Markdown 格式, **粗体**、~~删除线~~、`单行代码`
  • 支持 @ 本站用户;支持表情(输入 : 提示),见 Emoji cheat sheet
  • 图片支持拖拽、截图粘贴等方式上传