golang context

卢春风 · · 1128 次点击 · · 开始浏览    
这是一个创建于 的文章,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

package main

import (
  "context"
  "fmt"
  "net/http"
  _ "net/http/pprof"
  "time"
)

func main() {
  go http.ListenAndServe(":8080", nil)
  ctx, _ := context.WithTimeout(context.Background(), (10 * time.Second))
  go testA(ctx)
  select {}
}

func testA(ctx context.Context) {
  ctxA, _ := context.WithTimeout(ctx, (1 * time.Second))
  ch := make(chan int)
  go testB(ctxA, ch)

  select {
  case <-ctx.Done():
    fmt.Println("testA Done")
    return
  case i := <-ch:
    fmt.Println(i)
  }

}

func testB(ctx context.Context, ch chan int) {
  //模拟读取数据
  sumCh := make(chan int)
  go func(sumCh chan int) {
    sum := 10
    time.Sleep(10 * time.Second)
    sumCh <- sum
  }(sumCh)

  select {
  case <-ctx.Done():
    fmt.Println("testB Done")
    <-sumCh
    return
  //case ch <- <-sumCh: 注意这样会导致资源泄露
  case i := <-sumCh:
    fmt.Println("send", i)
    ch <- i
  }

}

有疑问加站长微信联系(非本文作者)

本文来自:Segmentfault

感谢作者:卢春风

查看原文:golang context

入群交流(和以上内容无关):加入Go大咖交流群,或添加微信:liuxiaoyan-s 备注:入群;或加QQ群:692541889

1128 次点击  
加入收藏 微博
暂无回复
添加一条新回复 (您需要 登录 后才能回复 没有账号 ?)
 • 请尽量让自己的回复能够对别人有帮助
 • 支持 Markdown 格式, **粗体**、~~删除线~~、`单行代码`
 • 支持 @ 本站用户;支持表情(输入 : 提示),见 Emoji cheat sheet
 • 图片支持拖拽、截图粘贴等方式上传