go中指针传递与值传递

xmge · · 1234 次点击 · · 开始浏览    
这是一个创建于 的文章,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
> 吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。 >-- 荀况 《劝学》 *** 1.指针传递传递的是一个地址,而非地址中的数据,传递数据较少,效率较值传递高,一般情况能用指针传递不用值传递。 2.指针传递时,调用函数中对指针所指向空间数据的修改会影响到调用者,因为他们指向的是同一块区域,指传递就不会影响到调用者的数据。

入群交流(和以上内容无关):加入Go大咖交流群,或添加微信:muxilin131420 备注:入群;或加QQ群:729884609

1234 次点击  ∙  1 赞  
加入收藏 微博
2 回复  |  直到 2018-01-17 23:36:36
暂无回复
添加一条新回复 (您需要 登录 后才能回复 没有账号 ?)
  • 请尽量让自己的回复能够对别人有帮助
  • 支持 Markdown 格式, **粗体**、~~删除线~~、`单行代码`
  • 支持 @ 本站用户;支持表情(输入 : 提示),见 Emoji cheat sheet
  • 图片支持拖拽、截图粘贴等方式上传