golang 小例子

chris-cp · · 1073 次点击 · · 开始浏览    
这是一个创建于 的文章,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

import (
"bytes"
"encoding/binary"
"encoding/gob"
"fmt"
)

func str_to_byte(src string) []byte {
//strSlice := []string{src}
buffer := &bytes.Buffer{}
gob.NewEncoder(buffer).Encode(src)
return buffer.Bytes()
}

func uint64_to_byte(src uint64) []byte {
buf := make([]byte, 8)
binary.BigEndian.PutUint64(buf, src)
return buf
}

func main() {
var u uint64
u = 128
bytes := uint64_to_byte(u)
fmt.Println(bytes)
str := "128"
bytes = str_to_byte(str)
fmt.Println(bytes)
}


有疑问加站长微信联系

本文来自:博客园

感谢作者:chris-cp

查看原文:golang 小例子

入群交流(和以上内容无关):加入Go大咖交流群,或添加微信:liuxiaoyan-s 备注:入群;或加QQ群:812540095

1073 次点击  
加入收藏 微博
0 回复
暂无回复
添加一条新回复 (您需要 登录 后才能回复 没有账号 ?)
  • 请尽量让自己的回复能够对别人有帮助
  • 支持 Markdown 格式, **粗体**、~~删除线~~、`单行代码`
  • 支持 @ 本站用户;支持表情(输入 : 提示),见 Emoji cheat sheet
  • 图片支持拖拽、截图粘贴等方式上传