Go基础学习记录 - 编写Web应用程序 - 重新调整项目目录结构(一)

DurbanZhang · · 541 次点击 · · 开始浏览    
这是一个创建于 的文章,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

转载
Go基础学习记录 - 编写Web应用程序 - 重新调整项目目录结构(一)

重新调整项目目录结构

前面的一些文章介绍,完全可以做一个简单的Web应用,但是如果用过PHP或者是Python等语言的框架开发Web应用的时候会发现,从结构目录上来说完全是一个成熟的架构了,但是对于Golang来说,似乎并没有什么成熟的架构,网上大多数现成的架构,也都是很随意,比如最流行的Beego,大概看了下,功能很齐全,可以直接上手使用,但是对于像我习惯MVC方式的,这不得不让我觉得,这样的写代码方式,似乎有些让我不习惯很习惯,下面让我来踩踩坑,做个适合自己开发的架构。

首先我们把前面文章中的视图做下整理,将view.html和edit.html,转移到templates文件夹,以后这个文件夹就是我们自己放模板的文件夹。同时我们将view.html和edit.html进行下UI,我这边使用了Bootstrap4.0版本,代码分别如下

templates/view.html

<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <title>{{.Title}}</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.bootcss.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">
 </head>
 
 <body>
  <div class="container">
   <div class="col-md-12">
    <div class="text-center">
     <h1> {{.Title}}</h1>
    </div>
    
    <p>[<a href="/edit/{{.Title}}">edit</a>]</p>
    <div>{{printf "%s" .Body}}</div>
   </div>
  </div>
  
  <script src="https://cdn.bootcss.com/jquery/3.2.1/jquery.slim.min.js" integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdn.bootcss.com/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdn.bootcss.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8jOt6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmYl" crossorigin="anonymous"></script>
 </body>
</html>

templates/edit.html

<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <title>Editing {{.Title}}</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.bootcss.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">
 </head>
 
 <body>
  <div class="container">
   <div class="col-md-12">
    <div class="text-center">
     <h1>Editing:【 {{.Title}}】</h1>
    </div>
    <form action="/save/{{.Title}}" method="POST">
     <div class="form-group">
      <textarea class="form-control" name="body" rows="20" cols="80">{{printf "%s" .Body}}</textarea>
     </div>

     <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
    </form>
   </div>
  </div>
  <script src="https://cdn.bootcss.com/jquery/3.2.1/jquery.slim.min.js" integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdn.bootcss.com/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdn.bootcss.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8jOt6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmYl" crossorigin="anonymous"></script>
 </body>
</html>

同时修改templates

有原来的

var templates = template.Must(template.ParseFiles("template/edit.html", "template/view.html"))

修改为

var templates = template.Must(template.ParseFiles("templates/edit.html", "templates/view.html"))

重新编译并运行代码

$ go install
$ wiki

完美,一切正常。(正常不代表没问题),后面继续


有疑问加站长微信联系(非本文作者)

入群交流(和以上内容无关):加入Go大咖交流群,或添加微信:liuxiaoyan-s 备注:入群;或加QQ群:1006366459

541 次点击  
加入收藏 微博
暂无回复
添加一条新回复 (您需要 登录 后才能回复 没有账号 ?)
 • 请尽量让自己的回复能够对别人有帮助
 • 支持 Markdown 格式, **粗体**、~~删除线~~、`单行代码`
 • 支持 @ 本站用户;支持表情(输入 : 提示),见 Emoji cheat sheet
 • 图片支持拖拽、截图粘贴等方式上传