golang byte 操作

Robin3D · · 7392 次点击 · · 开始浏览    
这是一个创建于 的文章,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

byte数组转int
// bytes to int 32
func bytesTo32Int(b []byte) int {
	buf := bytes.NewBuffer(b)
	var tmp uint32
	binary.Read(buf, binary.BigEndian, &tmp)
	return int(tmp)
}

// bytes to int 16
func bytesTo16Int(b []byte) int {
	buf := bytes.NewBuffer(b)
	var tmp uint16
	binary.Read(buf, binary.BigEndian, &tmp)
	return int(tmp)
}
int转byte数组
// int to 4 bytes
func intTo4Bytes(i int) []byte {
	buf := bytes.NewBuffer([]byte{})
	tmp := uint32(i)
	binary.Write(buf, binary.BigEndian, tmp)
	return buf.Bytes()
}

// int to 2 bytes
func intTo2Bytes(i int) []byte {
	buf := bytes.NewBuffer([]byte{})
	tmp := uint16(i)
	binary.Write(buf, binary.BigEndian, tmp)
	return buf.Bytes()
}
byte数组转16进制字符串
// bytes to hex string
func bytesToHexString(b []byte) string {
	var buf bytes.Buffer
	for _, v := range b {
		t := strconv.FormatInt(int64(v), 16)
		if len(t) > 1 {
			buf.WriteString(t)
		} else {
			buf.WriteString("0" + t)
		}
	}
	return buf.String()
}
16进制字符串转byte数组
// hex string to bytes
func hexStringToBytes(s string) []byte {
	bs := make([]byte, 0)
	for i := 0; i < len(s); i = i + 2 {
		b, _ := strconv.ParseInt(s[i:i+2], 16, 16)
		bs = append(bs, byte(b))
	}
	return bs
}
二进制字符串转byte
a, err := strconv.ParseInt("11111111", 2, 16)

有疑问加站长微信联系(非本文作者)

本文来自:开源中国博客

感谢作者:Robin3D

查看原文:golang byte 操作

入群交流(和以上内容无关):加入Go大咖交流群,或添加微信:liuxiaoyan-s 备注:入群;或加QQ群:692541889

7392 次点击  
加入收藏 微博
被以下专栏收入,发现更多相似内容
暂无回复
添加一条新回复 (您需要 登录 后才能回复 没有账号 ?)
  • 请尽量让自己的回复能够对别人有帮助
  • 支持 Markdown 格式, **粗体**、~~删除线~~、`单行代码`
  • 支持 @ 本站用户;支持表情(输入 : 提示),见 Emoji cheat sheet
  • 图片支持拖拽、截图粘贴等方式上传