Golang查询MySQL数据库

tianya1993 · · 9170 次点击 · · 开始浏览    
这是一个创建于 的文章,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

模块安装

go  get  -u github.com/go-sql-driver/mysql


代码

package main

import (
   "database/sql"
   _"github.com/go-sql-driver/mysql"
   "log"
   "fmt"
)

func  main(){
   db,err :=sql.Open("mysql","root:@tcp(127.0.0.1:3306)/nginxlog") //连接数据库
   checkErr(err)
   rows,err :=db.Query("select  *  from  nginxlog  limit  10; ")
   checkErr(err)
   for rows.Next(){
      var id    int
      var ip    string
      var time  string
      var  methods string
      var  source  string
      var  protocol   string
      var status string
      err = rows.Scan(&id,&ip,&time,&methods,&protocol,&status,&source)
      checkErr(err)
      fmt.Println(id,ip,time,methods,status,source)

   }


}
//校验函数
func  checkErr(err error){
   if  err  != nil{
      log.Println(err)
   }
}

数据库的数据内容

image.png

Golang查询的结果:

image.png


有疑问加站长微信联系(非本文作者)

本文来自:51CTO博客

感谢作者:tianya1993

查看原文:Golang查询MySQL数据库

入群交流(和以上内容无关):加入Go大咖交流群,或添加微信:liuxiaoyan-s 备注:入群;或加QQ群:692541889

9170 次点击  
加入收藏 微博
暂无回复
添加一条新回复 (您需要 登录 后才能回复 没有账号 ?)
  • 请尽量让自己的回复能够对别人有帮助
  • 支持 Markdown 格式, **粗体**、~~删除线~~、`单行代码`
  • 支持 @ 本站用户;支持表情(输入 : 提示),见 Emoji cheat sheet
  • 图片支持拖拽、截图粘贴等方式上传