golang使用正则表达式使用

xingzhehxiang · · 2309 次点击 · · 开始浏览    
这是一个创建于 的文章,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

例1:

package main

import (
    "fmt"
    "regexp"
)

func main() {
    s1 := "Z22WhkC9K$N#wRIbBitpQYUFJqd%d*QVz5Ir7j&CLqz3@FOC2x5CD6ZzvhNdk@5Vv1QU^DHbSc&nBs%4!94ngFH0BJ6GxtXg2$T"
    reg := regexp.MustCompile(`[^a-zA-Z0-9]`)
    fmt.Println(reg.FindAllString(s1, -1))

    reg = regexp.MustCompile(`[a-zA-Z0-9]`)
    fmt.Println(reg.FindAllString(s1, -1))

    reg = regexp.MustCompile(`[a-z]`)
    fmt.Println(reg.FindAllString(s1, -1))

    reg = regexp.MustCompile(`[A-Z]`)
    fmt.Println(reg.FindAllString(s1, -1))

    reg = regexp.MustCompile(`[0-9]`)
    fmt.Println(reg.FindAllString(s1, -1))

}
d:\goprojects\src\day1\正则\exp2>go run main.go
[$ # % * & @ @ ^ & % ! $]
[Z 2 2 W h k C 9 K N w R I b B i t p Q Y U F J q d d Q V z 5 I r 7 j C L q z 3 F O C 2 x 5 C D 6 Z z v h N d k 5 V v 1 Q U D H b S c n B s 4 9 4 n g F H 0 B J 6 G x t X g 2 T]
[h k w b i t p q d d z r j q z x z v h d k v b c n s n g x t g]
[Z W C K N R I B Q Y U F J Q V I C L F O C C D Z N V Q U D H S B F H B J G X T]
[2 2 9 5 7 3 2 5 6 5 1 4 9 4 0 6 2]

d:\goprojects\src\day1\正则\exp2>有疑问加站长微信联系(非本文作者)

本文来自:51CTO博客

感谢作者:xingzhehxiang

查看原文:golang使用正则表达式使用

入群交流(和以上内容无关):加入Go大咖交流群,或添加微信:liuxiaoyan-s 备注:入群;或加QQ群:1006366459

2309 次点击  
加入收藏 微博
暂无回复
添加一条新回复 (您需要 登录 后才能回复 没有账号 ?)
  • 请尽量让自己的回复能够对别人有帮助
  • 支持 Markdown 格式, **粗体**、~~删除线~~、`单行代码`
  • 支持 @ 本站用户;支持表情(输入 : 提示),见 Emoji cheat sheet
  • 图片支持拖拽、截图粘贴等方式上传