Golang redigo hmset hset 问题

jackluo · · 9690 次点击 · · 开始浏览    
这是一个创建于 的文章,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

最近公司项目,换到了golang 下面来开发,遇到了redis存储链表的问题,困扰了我好几天,后面静下心来,好好读了一下源码,发现官方的例子,最终还是羊毛出在羊身上

c, err := dial()
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  defer c.Close()

  var p1, p2 struct {
    Title string `redis:"title"`
    Author string `redis:"author"`
    Body  string `redis:"body"`
  }

  p1.Title = "Example"
  p1.Author = "Gary"
  p1.Body = "Hello"

  if _, err := c.Do("HMSET", redis.Args{}.Add("id1").AddFlat(&p1)...); err != nil {
    panic(err)
  }

  m := map[string]string{
    "title": "Example2",
    "author": "Steve",
    "body":  "Map",
  }

  if _, err := c.Do("HMSET", redis.Args{}.Add("id2").AddFlat(m)...); err != nil {
    panic(err)
  }

  for _, id := range []string{"id1", "id2"} {

    v, err := redis.Values(c.Do("HGETALL", id))
    if err != nil {
      panic(err)
    }

    if err := redis.ScanStruct(v, &p2); err != nil {
      panic(err)
    }

    fmt.Printf("%+v\n", p2)
  }

 


有疑问加站长微信联系(非本文作者)

本文来自:博客园

感谢作者:jackluo

查看原文:Golang redigo hmset hset 问题

入群交流(和以上内容无关):加入Go大咖交流群,或添加微信:liuxiaoyan-s 备注:入群;或加QQ群:692541889

9690 次点击  
加入收藏 微博
暂无回复
添加一条新回复 (您需要 登录 后才能回复 没有账号 ?)
 • 请尽量让自己的回复能够对别人有帮助
 • 支持 Markdown 格式, **粗体**、~~删除线~~、`单行代码`
 • 支持 @ 本站用户;支持表情(输入 : 提示),见 Emoji cheat sheet
 • 图片支持拖拽、截图粘贴等方式上传