Go语言Mysql简单使用.

fyxichen · · 1252 次点击 · · 开始浏览    
这是一个创建于 的文章,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

查询:
package main

import (
	"database/sql"
	"fmt"
	_ "github.com/go-sql-driver/mysql"
	"time"
)

func main() {
	con, _ := sql.Open("mysql", "root:123456@tcp(localhost:3316)/mysql")
    defer con.Close()
     go query(con)
	time.Sleep(1e9)
}

func query(con *sql.DB) {
	Q, _ := con.Prepare("select user,host,password from user where user = ? and host = ?")
    defer Q.Close()
    var x, y, z string
	defer func() {
		if e := recover(); e != nil {
			fmt.Println(e)
		}
	}()
	d, _ := Q.Query("root", "127.0.0.1")
	for d.Next() {
		d.Scan(&x, &y, &z)
		fmt.Println(z, y, z)
	}
}

新建:

package main

import (
	"database/sql"
	//"fmt"
	_ "github.com/go-sql-driver/mysql"
	//"time"
)

func main() {
	con, _ := sql.Open("mysql", "root:123456@tcp(localhost:3316)/test")
	defer con.Close()
	P, _ := con.Prepare("CREATE TABLE Test (id int not null AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,name varchar(20) not null)")
	defer P.Close()
	P.Exec()
}
有疑问加站长微信联系(非本文作者)

本文来自:CSDN博客

感谢作者:fyxichen

查看原文:Go语言Mysql简单使用.

入群交流(和以上内容无关):加入Go大咖交流群,或添加微信:liuxiaoyan-s 备注:入群;或加QQ群:692541889

1252 次点击  ∙  1 赞  
加入收藏 微博
暂无回复
添加一条新回复 (您需要 登录 后才能回复 没有账号 ?)
 • 请尽量让自己的回复能够对别人有帮助
 • 支持 Markdown 格式, **粗体**、~~删除线~~、`单行代码`
 • 支持 @ 本站用户;支持表情(输入 : 提示),见 Emoji cheat sheet
 • 图片支持拖拽、截图粘贴等方式上传