Golang以OO的方式实现二叉查找树

u011774512 · · 1174 次点击 · · 开始浏览    
这是一个创建于 的文章,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

二叉查找树是一种满足如下性质的二叉树:

(1)  某个节点的左子树中的所有节点的值都比这个节点的值小

(2)  某个节点的右子树中的所有节点的值都比这个节点的值大


下面有Go实现的非常详尽的代码,采用了Go风格的OO进行了封装。代码中主函数的例子的参照图如下:这是我的二叉查找树的使用手册:

type BiSearchTree struct 
	func (bst *BiSearchTree) Add(data float64)            //插入节点
	func (bst *BiSearchTree) Delete(data float64) 	         //删除节点
	func (bst BiSearchTree) GetRoot() *TreeNode            //获取根节点
	func (bst BiSearchTree) IsEmpty() bool              //检查树是否为空
	func (bst BiSearchTree) InOrderTravel()              //中序遍历(也就是从小到大输出)
	func (bst BiSearchTree) Search(data float64) *TreeNode      //查找节点
	func (bst BiSearchTree) GetDeepth() int              //获取树的深度
	func (bst BiSearchTree) GetMin() float64             //获取值最小的节点
	func (bst BiSearchTree) GetMax() float64             //获取值最大的节点
	func (bst BiSearchTree) GetPredecessor(data float64) *TreeNode  //获取直接前驱
	func (bst BiSearchTree) GetSuccessor(data float64) *TreeNode   //获取直接后继
	func (bst *BiSearchTree) Clear()                 //清空树

实现代码:

package main

import (
	"fmt"
)

type TreeNode struct {
	data  float64
	lchild *TreeNode
	rchild *TreeNode
	parent *TreeNode
}

type BiSearchTree struct {
	root  *TreeNode
	cur  *TreeNode
	create *TreeNode
}

func (bst *BiSearchTree) Add(data float64) {
	bst.create = new(TreeNode)
	bst.create.data = data

	if !bst.IsEmpty() {
		bst.cur = bst.root
		for {
			if data < bst.cur.data {
				//如果要插入的值比当前节点的值小,则当前节点指向当前节点的左孩子,如果
				//左孩子为空,就在这个左孩子上插入新值
				if bst.cur.lchild == nil {
					bst.cur.lchild = bst.create
					bst.create.parent = bst.cur
					break
				} else {
					bst.cur = bst.cur.lchild
				}

			} else if data > bst.cur.data {
				//如果要插入的值比当前节点的值大,则当前节点指向当前节点的右孩子,如果
				//右孩子为空,就在这个右孩子上插入新值
				if bst.cur.rchild == nil {
					bst.cur.rchild = bst.create
					bst.create.parent = bst.cur
					break
				} else {
					bst.cur = bst.cur.rchild
				}

			} else {
				//如果要插入的值在树中已经存在,则退出
				return
			}
		}

	} else {
		bst.root = bst.create
		bst.root.parent = nil
	}
}

func (bst *BiSearchTree) Delete(data float64) {
	var (
		deleteNode func(node *TreeNode)
		node    *TreeNode = bst.Search(data)
	)

	deleteNode = func(node *TreeNode) {
		if node == nil {
			return
		}

		if node.lchild == nil && node.rchild == nil {
			//如果要删除的节点没有孩子,直接删掉它就可以(毫无挂念~.~!)
			if node == bst.root {
				bst.root = nil
			} else {
				if node.parent.lchild == node {
					node.parent.lchild = nil
				} else {
					node.parent.rchild = nil
				}
			}

		} else if node.lchild != nil && node.rchild == nil {
			//如果要删除的节点只有左孩子或右孩子,让这个节点的父节点指向它的指针指向它的
			//孩子即可
			if node == bst.root {
				node.lchild.parent = nil
				bst.root = node.lchild
			} else {
				node.lchild.parent = node.parent
				if node.parent.lchild == node {
					node.parent.lchild = node.lchild
				} else {
					node.parent.rchild = node.lchild
				}
			}

		} else if node.lchild == nil && node.rchild != nil {
			if node == bst.root {
				node.rchild.parent = nil
				bst.root = node.rchild
			} else {
				node.rchild.parent = node.parent
				if node.parent.lchild == node {
					node.parent.lchild = node.rchild
				} else {
					node.parent.rchild = node.rchild
				}
			}

		} else {
			//如果要删除的节点既有左孩子又有右孩子,就把这个节点的直接后继的值赋给这个节
			//点,然后删除直接后继节点即可
			successor := bst.GetSuccessor(node.data)
			node.data = successor.data
			deleteNode(successor)
		}
	}

	deleteNode(node)
}

func (bst BiSearchTree) GetRoot() *TreeNode {
	if bst.root != nil {
		return bst.root
	}
	return nil
}

func (bst BiSearchTree) IsEmpty() bool {
	if bst.root == nil {
		return true
	}
	return false
}

func (bst BiSearchTree) InOrderTravel() {
	var inOrderTravel func(node *TreeNode)

	inOrderTravel = func(node *TreeNode) {
		if node != nil {
			inOrderTravel(node.lchild)
			fmt.Printf("%g ", node.data)
			inOrderTravel(node.rchild)
		}
	}

	inOrderTravel(bst.root)
}

func (bst BiSearchTree) Search(data float64) *TreeNode {
	//和Add操作类似,只要按照比当前节点小就往左孩子上拐,比当前节点大就往右孩子上拐的思路
	//一路找下去,知道找到要查找的值返回即可
	bst.cur = bst.root
	for {
		if bst.cur == nil {
			return nil
		}

		if data < bst.cur.data {
			bst.cur = bst.cur.lchild
		} else if data > bst.cur.data {
			bst.cur = bst.cur.rchild
		} else {
			return bst.cur
		}
	}
}

func (bst BiSearchTree) GetDeepth() int {
	var getDeepth func(node *TreeNode) int

	getDeepth = func(node *TreeNode) int {
		if node == nil {
			return 0
		}
		if node.lchild == nil && node.rchild == nil {
			return 1
		}
		var (
			ldeepth int = getDeepth(node.lchild)
			rdeepth int = getDeepth(node.rchild)
		)
		if ldeepth > rdeepth {
			return ldeepth + 1
		} else {
			return rdeepth + 1
		}
	}

	return getDeepth(bst.root)
}

func (bst BiSearchTree) GetMin() float64 {
	//根据二叉查找树的性质,树中最左边的节点就是值最小的节点
	if bst.root == nil {
		return -1
	}
	bst.cur = bst.root
	for {
		if bst.cur.lchild != nil {
			bst.cur = bst.cur.lchild
		} else {
			return bst.cur.data
		}
	}
}

func (bst BiSearchTree) GetMax() float64 {
	//根据二叉查找树的性质,树中最右边的节点就是值最大的节点
	if bst.root == nil {
		return -1
	}
	bst.cur = bst.root
	for {
		if bst.cur.rchild != nil {
			bst.cur = bst.cur.rchild
		} else {
			return bst.cur.data
		}
	}
}

func (bst BiSearchTree) GetPredecessor(data float64) *TreeNode {
	getMax := func(node *TreeNode) *TreeNode {
		if node == nil {
			return nil
		}
		for {
			if node.rchild != nil {
				node = node.rchild
			} else {
				return node
			}
		}
	}

	node := bst.Search(data)
	if node != nil {
		if node.lchild != nil {
			//如果这个节点有左孩子,那么它的直接前驱就是它左子树的最右边的节点,因为比这
			//个节点值小的节点都在左子树,而这些节点中值最大的就是这个最右边的节点
			return getMax(node.lchild)
		} else {
			//如果这个节点没有左孩子,那么就沿着它的父节点找,知道某个父节点的父节点的右
			//孩子就是这个父节点,那么这个父节点的父节点就是直接前驱
			for {
				if node == nil || node.parent == nil {
					break
				}
				if node == node.parent.rchild {
					return node.parent
				}
				node = node.parent
			}
		}
	}

	return nil
}

func (bst BiSearchTree) GetSuccessor(data float64) *TreeNode {
	getMin := func(node *TreeNode) *TreeNode {
		if node == nil {
			return nil
		}
		for {
			if node.lchild != nil {
				node = node.lchild
			} else {
				return node
			}
		}
	}

	//参照寻找直接前驱的函数对比着看
	node := bst.Search(data)
	if node != nil {
		if node.rchild != nil {
			return getMin(node.rchild)
		} else {
			for {
				if node == nil || node.parent == nil {
					break
				}
				if node == node.parent.lchild {
					return node.parent
				}
				node = node.parent
			}
		}
	}

	return nil
}

func (bst *BiSearchTree) Clear() {
	bst.root = nil
	bst.cur = nil
	bst.create = nil
}

func main() {
	var bst BiSearchTree
	bst.Add(15)
	bst.Add(6)
	bst.Add(18)
	bst.Add(3)
	bst.Add(7)
	bst.Add(17)
	bst.Add(20)
	bst.Add(2)
	bst.Add(4)
	bst.Add(13)
	bst.Add(9)
	bst.Add(14)

	fmt.Printf("The nodes of the BiSearchTree is: ")
	bst.InOrderTravel()
	fmt.Printf("\n")

	fmt.Printf("The deepth of the tree is: %d\n", bst.GetDeepth())
	fmt.Printf("The min is: %g\n", bst.GetMin())
	fmt.Printf("The max is: %g\n", bst.GetMax())

	if bst.Search(17) != nil {
		fmt.Printf("The 17 exists.\n")
	}

	fmt.Printf("root node's predecessor is: %g\n", bst.GetPredecessor(bst.GetRoot().data).data)
	fmt.Printf("root node's successor is: %g\n", bst.GetSuccessor(bst.GetRoot().data).data)

	bst.Delete(13)
	fmt.Printf("Nodes after delete the 13: ")
	bst.InOrderTravel()
	fmt.Printf("\n")
}


输出结果:

如果转载请注明出处:http://blog.csdn.net/gophers/article/details/23552925

有疑问加站长微信联系(非本文作者)

本文来自:CSDN博客

感谢作者:u011774512

查看原文:Golang以OO的方式实现二叉查找树

入群交流(和以上内容无关):加入Go大咖交流群,或添加微信:liuxiaoyan-s 备注:入群;或加QQ群:701969077

1174 次点击  
加入收藏 微博
暂无回复
添加一条新回复 (您需要 登录 后才能回复 没有账号 ?)
 • 请尽量让自己的回复能够对别人有帮助
 • 支持 Markdown 格式, **粗体**、~~删除线~~、`单行代码`
 • 支持 @ 本站用户;支持表情(输入 : 提示),见 Emoji cheat sheet
 • 图片支持拖拽、截图粘贴等方式上传