golang jsonrpc

nowboy11427 · · 4564 次点击 · · 开始浏览    
这是一个创建于 的文章,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
package main

import (
  "github.com/streadway/amqp"
  "log"
  "net"
  "net/rpc"
  "net/rpc/jsonrpc"
  "os"
  "time"
)

type MPMsg struct {
}

func (mpMsg *MPMsg) Handle(args *map[string]interface{}, reply *map[string]interface{}) error {
  *reply = map[string]interface{}{}
  return nil 
}

func main() {
  lf, _ := os.OpenFile("/var/log/"+time.Now().Format("2006-01-02T15:04:05")+".log", os.O_APPEND|os.O_CREATE|os.O_RDWR, 0666)
  defer lf.Close()
  log.SetOutput(lf)

  mpMsg := new(MPMsg)
  rpc.Register(mpMsg)

  addr, _ := net.ResolveTCPAddr("tcp", ":135")
  ln, e := net.ListenTCP("tcp", addr)
  if e != nil {
    panic(e)
  }  
  for {
    conn, e := ln.Accept()
    if e != nil {
      continue
    }
    go jsonrpc.ServeConn(conn)
  }  
}  // RPC calls.
  rpcClient, e := jsonrpc.Dial("tcp", "2d1c07f4-8d2d-11e5-bf81-54ee755d5aba:135")
  if e != nil {
    log.Println("Error dail rpc server:", e)
    http.Error(w, e.Error(), http.StatusInternalServerError)
    return
  }  
  var reply map[string]interface{}
  e = rpcClient.Call("MPMsg.Handle", msg, &reply)
  if e != nil {
    log.Println("Error call rpc method:", e)
    http.Error(w, e.Error(), http.StatusInternalServerError)
    return
  } 


本文来自:CSDN博客

感谢作者:nowboy11427

查看原文:golang jsonrpc

入群交流(和以上内容无关):加入Go大咖交流群,免费领全套学习资料或添加微信:muxilin131420 备注:入群;或加QQ群:729884609

4564 次点击  
加入收藏 微博
暂无回复
添加一条新回复 (您需要 登录 后才能回复 没有账号 ?)
 • 请尽量让自己的回复能够对别人有帮助
 • 支持 Markdown 格式, **粗体**、~~删除线~~、`单行代码`
 • 支持 @ 本站用户;支持表情(输入 : 提示),见 Emoji cheat sheet
 • 图片支持拖拽、截图粘贴等方式上传