Go 数据库连接方法,配置独立

mingzhehaolove · · 4175 次点击 · · 开始浏览    
这是一个创建于 的文章,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

根据需要进行调整,配置单独保存在配置文件中,需要的包 在import中下载即可
package util

import (
	"database/sql"
	"fmt"
	_ "github.com/go-sql-driver/mysql"
	"github.com/robfig/config"
)

var (
	DB_NAME,
	DB_USER,
	DB_PASS,
	DB_HOST,
	DB_PORT string
)

func init() {
	c, _ := config.ReadDefault("config/config.ini")
	DB_USER, _ = c.String("DB", "DB_USER")
	DB_PASS, _ = c.String("DB", "DB_PASS")
	DB_HOST, _ = c.String("DB", "DB_HOST")
	DB_NAME, _ = c.String("DB", "DB_NAME")
	DB_PORT, _ = c.String("DB", "DB_PORT")
	fmt.Println("\n当前服务器IP及端口为:", DB_HOST, DB_PORT, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME)
}

func GetDbConnetion() (db *sql.DB, errstr error) {
	db, err := sql.Open("mysql", fmt.Sprintf("%s:%s@tcp(%s:%s)/%s?charset=utf8", DB_USER, DB_PASS, DB_HOST, DB_PORT, DB_NAME))
	if err != nil {
		fmt.Println("\nconnection mysql error")
		return db, err
	}
	//defer db.Close()
	db.SetMaxOpenConns(2000)
	db.SetMaxIdleConns(1000)
	err = db.Ping()
	if err != nil {
		fmt.Println("\nopen mysql error ", err)
		return db, err
	}
	return db, nil
}


有疑问加站长微信联系(非本文作者)

本文来自:CSDN博客

感谢作者:mingzhehaolove

查看原文:Go 数据库连接方法,配置独立

入群交流(和以上内容无关):加入Go大咖交流群,或添加微信:liuxiaoyan-s 备注:入群;或加QQ群:692541889

4175 次点击  
加入收藏 微博
1 回复  |  直到 2019-06-21 10:49:00
暂无回复
添加一条新回复 (您需要 登录 后才能回复 没有账号 ?)
  • 请尽量让自己的回复能够对别人有帮助
  • 支持 Markdown 格式, **粗体**、~~删除线~~、`单行代码`
  • 支持 @ 本站用户;支持表情(输入 : 提示),见 Emoji cheat sheet
  • 图片支持拖拽、截图粘贴等方式上传