goLang gob 编码

liangguangchuan · · 1427 次点击 · · 开始浏览    
这是一个创建于 的文章,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

package main

import (
	"bytes"
	"encoding/gob"

	"log"
)

func main() {

	var str string = "xiaochuan"
	e, err := Encode(str)
	if err != nil {
		log.Println(err.Error())
	}
	log.Println(string(e))
	info_new := new(string)
	err1 := Decode(e, info_new)
	if err1 != nil {
		log.Println(err1.Error())
	}
	log.Println(*info_new)
}

// 用gob进行数据编码
func Encode(data interface{}) ([]byte, error) {
	buf := bytes.NewBuffer(nil)
	enc := gob.NewEncoder(buf)
	err := enc.Encode(data)
	if err != nil {
		return nil, err
	}
	return buf.Bytes(), nil
}

// 用gob进行数据解码
func Decode(data []byte, to interface{}) error {
	buf := bytes.NewBuffer(data)
	dec := gob.NewDecoder(buf)
	return dec.Decode(to)
}


有疑问加站长微信联系(非本文作者)

本文来自:CSDN博客

感谢作者:liangguangchuan

查看原文:goLang gob 编码

入群交流(和以上内容无关):加入Go大咖交流群,或添加微信:liuxiaoyan-s 备注:入群;或加QQ群:692541889

1427 次点击  
加入收藏 微博
暂无回复
添加一条新回复 (您需要 登录 后才能回复 没有账号 ?)
  • 请尽量让自己的回复能够对别人有帮助
  • 支持 Markdown 格式, **粗体**、~~删除线~~、`单行代码`
  • 支持 @ 本站用户;支持表情(输入 : 提示),见 Emoji cheat sheet
  • 图片支持拖拽、截图粘贴等方式上传