Go每日一题(109) 的题目如下

2660 次点击 · 4 赞 · 开始浏览   · 来源「Golang来啦」

关于类型转化,下面选项正确的是?

A.
type MyInt int
var i int = 1
var j MyInt = i

B.
type MyInt int
var i int = 1
var j MyInt = (MyInt)i

C.
type MyInt int
var i int = 1
var j MyInt = MyInt(i)

D.
type MyInt int
var i int = 1
var j MyInt = i.(MyInt)
2660 阅读
36 回复
暂无回复
添加一条新回复 (您需要 登录 后才能回复 没有账号 ?)
  • 请尽量让自己的回复能够对别人有帮助
  • 支持 Markdown 格式, **粗体**、~~删除线~~、`单行代码`
  • 支持 @ 本站用户;支持表情(输入 : 提示),见 Emoji cheat sheet
  • 图片支持拖拽、截图粘贴等方式上传