Go每日一题(79) 的题目如下

2781 次点击 · 5 赞 · 开始浏览   · 来源「Golang来啦」

A、B、C、D 哪些选项有语法错误?

type S struct {
}

func f(x interface{}) {
}

func g(x *interface{}) {
}

func main() {
	s := S{}
	p := &s
	f(s) //A
	g(s) //B
	f(p) //C
	g(p) //D
}
2781 阅读
58 回复
暂无回复
添加一条新回复 (您需要 登录 后才能回复 没有账号 ?)
  • 请尽量让自己的回复能够对别人有帮助
  • 支持 Markdown 格式, **粗体**、~~删除线~~、`单行代码`
  • 支持 @ 本站用户;支持表情(输入 : 提示),见 Emoji cheat sheet
  • 图片支持拖拽、截图粘贴等方式上传