Go每日一题 今日(2023-10-04) 的题目如下

2402 次点击 · 6 赞 · 开始浏览   · 来源「Golang来啦」

下面这段代码输出什么?

func main() {
	a := [2]int{5, 6}
	b := [3]int{5, 6}
	if a == b {
		fmt.Println("equal")
	} else {
		fmt.Println("not equal")
	}
}
  • A. compilation error
  • B. equal
  • C. not equal
2402 阅读
41 回复
暂无回复
添加一条新回复 (您需要 登录 后才能回复 没有账号 ?)
  • 请尽量让自己的回复能够对别人有帮助
  • 支持 Markdown 格式, **粗体**、~~删除线~~、`单行代码`
  • 支持 @ 本站用户;支持表情(输入 : 提示),见 Emoji cheat sheet
  • 图片支持拖拽、截图粘贴等方式上传