Go语言中文网 为您找到相关结果 2

我真的会用flag包吗?

### 1.发现 平时比较习惯用go的flag包,但都是简单类型,有时候处理一些复杂类型时基本就是用简单类型然后内部搞一些操作检查。看了flag源码发现其实可以自定义类型的。请看下面代码: ```go package main import ( "encoding/json" "flag" "fmt" "strings" ) func main() { var m MyType flag.Var(&m, "m", "MyType") var s1 SliceString flag.Var(&s1, "s1", "s1 use [,]") s2 := SliceString{Sep: "|"} flag.Var(&s2, "s...阅读全文