xxl-job golang客户端

rushui · · 3746 次点击 · 开始浏览    置顶
这是一个创建于 的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

很多公司java与go开发共存,java中有xxl-job做为任务调度引擎,为此也出现了go客户端,使用起来比较简单: # 支持 ``` 1.执行器注册 2.耗时任务取消 3.任务注册,像写http.Handler一样方便 ``` # 接入方式如下 ``` package main import ( xxl "github.com/xxl-job/go-client" "github.com/xxl-job/go-client/example/task" ) func main() { exec := xxl.NewExecutor( xxl.ServerAddr("http://127.0.0.1/xxl-job-admin"), xxl.AccessToken(""), //请求令牌(默认为空) xxl.ExecutorIp("127.0.0.1"), //可自动获取 xxl.ExecutorPort("9999"), //默认9999(非必填) xxl.RegistryKey("golang-jobs"), ) exec.Init() exec.RegTask("task.test", task.Test) exec.RegTask("task.test2", task.Test2) exec.Run() } ``` # 任务配置 ![image.png](https://static.studygolang.com/200807/59cab95d159756161e1b2275b9be1d12.png)

有疑问加站长微信联系(非本文作者)

第 1 条附言  · 
# xxl-job go-client 很多公司java与go开发共存,java中有xxl-job做为任务调度引擎,为此也出现了go客户端,使用起来比较简单: # 支持 ``` 1.执行器注册 2.耗时任务取消 3.任务注册,像写http.Handler一样方便 4.任务panic处理 ``` ## Example ``` package main import ( xxl "github.com/xxl-job/go-client" "github.com/xxl-job/go-client/example/task" ) func main() { exec := xxl.NewExecutor( xxl.ServerAddr("http://127.0.0.1/xxl-job-admin"), xxl.AccessToken(""), //请求令牌(默认为空) xxl.ExecutorIp("127.0.0.1"), //可自动获取 xxl.ExecutorPort("9999"), //默认9999(非必填) xxl.RegistryKey("golang-jobs"), ) exec.Init() exec.RegTask("task.test", task.Test) exec.RegTask("task.test2", task.Test2) exec.Run() } ``` # see github.com/xxl-job/go-client/example/
第 2 条附言  · 
# 项目地址 https://github.com/xxl-job/go-client
第 3 条附言  · 
项目地址已变更为:https://github.com/xxl-job/xxl-job-executor-go

入群交流(和以上内容无关):加入Go大咖交流群,或添加微信:liuxiaoyan-s 备注:入群;或加QQ群:692541889

3746 次点击  ∙  1 赞  
加入收藏 微博
1 回复  |  直到 2020-08-13 16:38:59
暂无回复
添加一条新回复 (您需要 登录 后才能回复 没有账号 ?)
  • 请尽量让自己的回复能够对别人有帮助
  • 支持 Markdown 格式, **粗体**、~~删除线~~、`单行代码`
  • 支持 @ 本站用户;支持表情(输入 : 提示),见 Emoji cheat sheet
  • 图片支持拖拽、截图粘贴等方式上传