golang net/http keep alive失效

wangxiangyu · · 202 次点击 · 开始浏览    置顶

请教大家一个问题,两个单测 这个keep alive是生效的 ``` func BenchmarkNetHTTPClientBase2(b *testing.B) { client := http.Client{Transport: http.DefaultTransport} for i := 0; i < b.N; i++ { pingReq, _ := http.NewRequestWithContext(context.Background(), "GET", "http://127.0.0.1:7777/ping", nil) pingRes, err := client.Do(pingReq) if err != nil { b.Error(err) } else { _, err = ioutil.ReadAll(pingRes.Body) if err != nil { b.Error(err) } pingRes.Body.Close() } } } ``` 但是下面这个keep alive就不生效了 ``` func BenchmarkNetHTTPClientBase1(b *testing.B) { client := http.Client{Transport: http.DefaultTransport} b.RunParallel(func(pb *testing.PB) { for pb.Next() { pingReq, _ := http.NewRequestWithContext(context.Background(), "GET", "http://127.0.0.1:7777/ping", nil) pingRes, err := client.Do(pingReq) if err != nil { b.Error(err) } else { _, err = ioutil.ReadAll(pingRes.Body) if err != nil { b.Error(err) } pingRes.Body.Close() } } }) } ``` 请问是什么原因呢?谢谢

有疑问加站长微信联系(非本文作者)

入群交流(和以上内容无关):加入Go大咖交流群,或添加微信:liuxiaoyan-s 备注:入群;或加QQ群:692541889

202 次点击  
加入收藏 微博
暂无回复
添加一条新回复 (您需要 登录 后才能回复 没有账号 ?)
  • 请尽量让自己的回复能够对别人有帮助
  • 支持 Markdown 格式, **粗体**、~~删除线~~、`单行代码`
  • 支持 @ 本站用户;支持表情(输入 : 提示),见 Emoji cheat sheet
  • 图片支持拖拽、截图粘贴等方式上传