Go 1.7 正式版下载

NeterOster · · 7447 次点击 · 开始浏览    置顶
这是一个创建于 的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

**只选取了几个比较常用的版本** # Golang 1.7 下载 ## Source File name: **go1.7.src.tar.gz** Link: [DOWNLOAD](https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZ1c8BZnHL6MGh8cS71kPubPyipHzY6lDMy) SHA256: **72680c16ba0891fcf2ccf46d0f809e4ecf47bbf889f5d884ccb54c5e9a17e1c0** ## Darwin(amd64/.tar.gz) File name: go1.7.darwin-amd64.tar.gz Link: [DOWNLOAD](https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZtc8BZ2gomqakfbLVlShcODR4JvjmFrD27) SHA256: **51d905e0b43b3d0ed41aaf23e19001ab4bc3f96c3ca134b48f7892485fc52961** ## Darwin(amd64/.pkg) File name: **go1.7.darwin-amd64.pkg** Link: [DOWNLOAD](https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZzr8BZM8SNoSvM4wb7WhAS6ztEjRW20RO7) SHA256: **e7089843bc7148ffcc147759985b213604d22bb9fd19bd930b515aa981bf1b22** ## Linux(386/.tar.gz) File name: go1.7.linux-386.tar.gz Link: [DOWNLOAD](https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZko8BZaKpuyIRdu3VFdnDEq8SSj0qmmyVy) SHA256: **1207477aa3471222f0555825f9d6ac2a39abc75839f2dfd357f19f5077f710f2** ## Linux(amd64/.tar.gz) File name: **go1.7.linux-amd64.tar.gz** Link: [DOWNLOAD](https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZho8BZvsvJAbwoTghLx3RMyda3mSdTH3py) SHA256: **702ad90f705365227e902b42d91dd1a40e48ca7f67a2f4b2fd052aaa4295cd95** ## Windows(386/.zip) File name: go1.7.windows-386.zip Link: [DOWNLOAD](https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZ2o8BZseLdcJLBw8mV9znIAAbVMmxXzAyy) SHA256: **9a4323fde431f1638ac40a504c1a96f584b6a7a53931599f95df4c8dd530b627** ## Windows(amd64/.zip) File name: **go1.7.windows-amd64.zip** Link: [DOWNLOAD](https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZno8BZTPo4JTARsCjXuGvSYLI6WFVj19ay) SHA256: **f51aad06644cc8bd119d2f6933334fa8da24d26e6676fde022cecf5978f1a0c7**

有疑问加站长微信联系(非本文作者)

入群交流(和以上内容无关):加入Go大咖交流群,或添加微信:liuxiaoyan-s 备注:入群;或加QQ群:692541889

7447 次点击  ∙  3 赞  
加入收藏 微博
暂无回复
添加一条新回复 (您需要 登录 后才能回复 没有账号 ?)
  • 请尽量让自己的回复能够对别人有帮助
  • 支持 Markdown 格式, **粗体**、~~删除线~~、`单行代码`
  • 支持 @ 本站用户;支持表情(输入 : 提示),见 Emoji cheat sheet
  • 图片支持拖拽、截图粘贴等方式上传