golang Container

stvenyin · · 245 次点击 · 开始浏览    置顶
这是一个创建于 的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
![image.png](https://static.studygolang.com/181214/80d0d9079d253a93f15541f4dab0f168.png) package main import ( "container/list" "container/ring" "fmt" ) func main() { list := list.New() list.PushBack(1) list.PushBack(2) list.PushBack(3) fmt.Printf("first: %#v\n",list.Front()) fmt.Printf("second: %#v\n",list.Front().Next()) fmt.Printf("len:%v\n",list.Len()) //初始化环 ring :=ring.New(3) for i :=1; i <= 3; i++{ ring.Value = i ring = ring.Next() } //计算1+2+3 s := 0 //ring 遍历 ring.Do(func(p interface{}){ s += p.(int) }) fmt.Println("sum is",s) } END.

入群交流(和以上内容无关):加入Go大咖交流群,免费领全套学习资料或添加微信:muxilin131420 备注:入群;或加QQ群:729884609

245 次点击  
加入收藏 微博
暂无回复
添加一条新回复 (您需要 登录 后才能回复 没有账号 ?)
  • 请尽量让自己的回复能够对别人有帮助
  • 支持 Markdown 格式, **粗体**、~~删除线~~、`单行代码`
  • 支持 @ 本站用户;支持表情(输入 : 提示),见 Emoji cheat sheet
  • 图片支持拖拽、截图粘贴等方式上传