goStudy

收录了 1 篇文章 · 1 人关注

  • golang fmt格式“占位符”

    golang 的fmt 包实现了格式化I/O函数,类似于C的 printf 和 scanf。 # 定义示例类型和变量 type Human struct { Name string } var people = Human{Name:"zhangsan"} 普通占位符 占位符 说明 举例 输出 %v 相应值的默认格式。 Printf("%v", people) {zhangsan}, %+v 打印结构体时,会添加字段名 Printf("%+v", people) {Name:zhangsan} ...