go run 特别慢这是怎么回事啊,windows10

byzz · · 4985 次点击
![屏幕截图 2022-01-20 205136.png](https://static.studygolang.com/220120/df7e66c5af9879ee2d965b008ca50533.png)![屏幕截图 2022-01-20 204722.png](https://static.studygolang.com/220120/c05b6a13cc9f20e57addf9437454a202.png) 还有一种方法就是关掉360
#6
更多评论
linsite
闻鸡起舞
建议你把build和run分开,确定到底是编译慢还是运行慢。
#1