golang有什么在模板支持 include xxx.html的方法?

hellsam · · 1827 次点击
jikeytang
大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡
也可以看看 [https://github.com/flosch/pongo2](https://github.com/flosch/pongo2) 这款类`python`风格的模板,他的应用案例: - 源码 [https://gitee.com/jikey/elk-blog](https://gitee.com/jikey/elk-blog) - 在线地址 [http://milu.blog](http://milu.blog)
#2
更多评论
tuzhiya
你好
https://github.com/gofiber/template 可以在这里面找,常用的模板方法都有
#1